Gốm Chu Đậu: Từ dòng chảy truyền thống đến thương hiệu quốc gia

Với nền văn minh lúa nước tồn tại lâu đời, Việt Nam có nhiều dòng gốm gắn bó cùng lịch sử hình thành và phát triển của đất nước. Một trong những dòng gốm lâu đời, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử nhất là gốm Chu Đậu (xã Thái...